Sedan 25 maj 2018 regleras insamling och behandling av personuppgifter inom EU av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Ett av syftena med denna förordning är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vi vill informera dig om att ÖresundsLimmud hanterar de uppgifter du lämnat till oss i enlighet med den nya förordningen.
Förordningen understryker att den som registrerats alltid har rätt att kontrollera uppgifter, kräva rättelse av eventuella felaktigheter, kräva delvis eller fullständig strykning av uppgifterna så länge det inte strider mot gällande lagkrav.

På vår sida ÖresundsLimmud och GDPR hittar du en fullständig information om vilka uppgifter vi sparar, hur vi hanterar dem och hur du enklast kan begära mer information om vårt register, begära korrigering eller strykning av uppgifterna. Läs gärna denna sida och återkom till oss om något är oklart.