ØresundsLimmud är en ideell förening registrerad både i Danmark och Sverige. Föreningen är helt oberoende av politiska och religiösa organisationer och har som ändamål:
1. att stärka intresset för judiskt lärande och kultur
2. att öka kunskapen, engagemang och delaktighet i judisk gemenskap genom evenemang och   kurser med inriktning på fördjupade kunskaper och aktiv medverkan från deltagarnas sida
2. att verka främst i Öresundsregionen och sträva efter dansk-svenskt samarbete som gagnar ovan nämnda ändamål.

GDPR (General Data Protection Regulation) – dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 skärpte kraven gällande hantering och insyn i dataregister som innehåller personuppgifter.

Förordningen kräver effektivt skydd av data, begränsar möjligheter att lagra irrelevant information och ger den registrerade full insyn i registerinnehållet som berör den registrerade personen.

Varje registrerad person har även rätt att begära att uppgifterna aktualiseras, felaktigheter rättas och även att få bli struken ur registret om detta inte strider mot gällande lagar.

ÖresundsLimmuds e-postregister
ÖresundsLimmuds verksamhet är beroende av effektiva kontaktmöjligheter med dess medlemmar och andra som önskar få information om ÖresundsLimmuds verksamhet och andra aktiviteter av intresse för föreningens målgrupp.

Registret används endast för upprätthållande av denna kommunikation.

Registrets innehåll
Registret innehåller e-postadresser och en eventuell anteckning om medlemskap i ÖresundsLimmud.
Vid nyanmälan till ÖL:s register, sparas endast ovan angiven information. Övrig information används endast för verifiering av anmäld e-postadress och raderas efter verifieringen.

Hur har registret byggts upp
ÖresundsLimmuds register har byggts upp successivt sedan år 2012. Detta har skett genom:
1. insamling av adresser som personer aktiva inom ÖresundsLimmud har lämnat (vid direkta förfrågningar, personlig spridning av information, privata kontakter m m)
2. sammanställning av adresser som föreningar/grupper/individer önskat ha inkluderade i registet för att informera om ÖresundsLimmuds aktiviteter
3. anmälan via ÖresundsLimmuds webbplats
4. registrering i samband med anmälan till ÖresundsLimmuds aktiviteter

Tillfällig aktivitetsregister (tilläggsregister)
I samband med anmälan till ÖresundsLimmuds egna arrangemang lagras information som är nödvändig för att fullfölja ÖL:s åtagande gentemot den som anmäler sig. I detta tillfälliga register ingår följande uppgifter:
namn, bostadsort och telefon-/mobilnummer och e-postadress
betald deltagaravgift, betalningsmetod
eventuell information om matallergier och dylikt
Efter avslutad aktivitet, överförs endast eventuell ny e-postadress (samt eventuell anteckning om medlemskap) till det ordinarie registret, vartefter det tillfälliga registret raderas fullständigt.

Hur länge sparar vi e-postadresserna
ÖresundsLimmud har ingen möjlighet att kontrollera aktualiteten för de registrerade e-postadresserna. Adresserna behålls så länge inga utsända meddelanden returneras automatiskt av e-postservrarna (högst 3 försök görs) eller så länge mottagaren inte begär strykning.

Skydd av registret
ÖresundsLimmuds register lagras i form av krypterad datafil på en dator/server inom EU.

Rätten till insyn och rätten till strykning
Ägare till e-postadress kan när som helt begära strykning från registret antingen genom ett meddelande till info@oresundslimmud.org eller genom svarsmeddelande i samband med erhållet utskick. Strykning verkställs inom några dagar efter anmälan och är definitiv. Det krävs aktiv återanmälan till listan för att få sin adress inkluderad i e-postregistret.

Vem delar vi information med
Öresundslimmud e-postregister är endast tillgängligt för den person som av ÖresundsLimmuds styrelse utsetts som registeransvarig och det lämnas inte ut till tredje part – varken personer, organisationer eller institutioner. Det enda undantaget utgörs av den leverantör som ÖresundsLimmud anlitar för distribution av meddelandena/nyhetsbreven. Denna distributör följer strikt GDPR:s krav.

Vem är ansvarig för registret
ÖresundsLimmud har utsett en person som ansvarar för hantering och skydd av registret i enlighet med GDPR:s krav. Det lagliga ansvaret åvilar dock hela ÖresudsLimmuds styrelse.

Förfrågningar, kontroll av uppgifter och begäran om strykning
Frågor om registret, begäran om ändring eller strykning kan sändas till adressen info@oresundslimmud.org

ÖresundsLimmuds ansvar
ÖresundsLimmud upprätthåller skydd av den information som finns i föreningens register. Intrångsincidenter rapporteras till Datainspektionen, Sverige, i enlighet med GDPR:s rekommendationer. Information om intrångsincidenter lämnas även till ÖL:s distributör.

Anmärkningar mot ÖL:s hantering av personuppgifter kan göras till Datainspektionen se https://www.datainspektionen.se/